L’emigranti nuvarisi

NUVARA bella NOARA antica

Tu si na cosa grenne pa me vita

Vivu luntanu pi putir campari

Sempri pinsannu a Tia e di turnari

 

Finalmente agustu tempu di vacanza

Curru a Nuvara nun m’importa da distanza

E dopu tantu viaggiu stancu du camminu

Tuttu mi passa quannu m’avvicinu

 

Quannu vidu la Rocca di luntanu

E lu me cori jetta un gran suspiru

Mi pari ca ti pigliu cun li manu

Ma tu pi mia si ancor luntano

 

Finalmenti arrivu stancu ma cuntentu

Era un annu ca spittava stu mumentu

Riabbrazzu tutti amici e parenti

Genti sincera che ti poi fidari

 

Perfino Sant’Ugu mi saluta

Mi pari che mi dici benturnatu

Cu li so brazzi aperti mi vulissi abbrazzari

Sugnu cuntentu che ti vidu turnari

 

U jornu dopu giranno li vaelli

Ogni cosa mi parra e mi ricorda

L’infanzia chi passai e chiù nun torna

 

Na sula cosa mi rattrista assai

Di la genti chi cercu e chiù nun trovu

Cu chista genti eu ci aiu crisciudu

L’insegnamentu so aiu pigliadu

 

NUVARA Bella NUVARA in festa

Tu si la sula cosa ca mi resta

Sultantu tu NUVARA mia non mori mai

Pi chistu ti vogliu beni e nun ti scordu mai!

 

                                 Totò Bertolami